Wyjazd studencki do Ryglic

W dniu 7 grudnia 2023 r. Studenci Gospodarki Przestrzennej w ramach przedmiotu prowadzonego w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego I Ruralistycznego WA PK odbyli spotkanie z Burmistrzem Miasta Ryglice p. Pawłem Augustynem, który gorąco ich powitał na terenie gminy i zapewnił o chęci współpracy z Katedrą i studentami WA i GP.

Studenci w ramach przedmiotu prowadzonego przez dr inż. arch.  Hannę Hrehorowicz Gaber prof. PK odbyli wizję lokalną na terenie gminy, poznając potencjał turystyczno – wypoczynkowy, którym są między innymi usługi w zakresie enoturystyki. Studenci wspólnie z samorządowcami omawiali przyszłość turystyki wypoczynku w Ryglicach w odniesieniu do możliwości i ograniczeń w tym zakresie. 

Wystawa prac studenckich inspirowanych wyjazdem odbędzie się po zakończeniu semestru w Centrum Kultury w Ryglicach a przedstawione nowatorskie spojrzenie a gminę i jej walory, staną się przyczynkiem do dalszych działań w zakresie architektury i urbanistyki. Wyjazd został sfinansowany z programu Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17