Możemy obsługiwać inwestorów prywatnych i jednostki samorządowe w zakresie kompleksowego doradztwa inwestycyjnego.

Ekspertyzy

Ekspertyzy dotyczące zapisów i rysunków MPZP

Ekspertyzy dotyczące zapisów Decyzji o Warunkach Zabudowy

Ekspertyzy dotyczące Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Opinie i analizy dotyczące Projektów Zagospodarowania Terenu dla poszczególnych inwestycji.

Opinie i wytyczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Opinie i wytyczne dotyczące Programu Rozwoju Gminy.

Opinie dotyczące realizacji infrastruktury liniowej.

Inwentaryzacje fotograficzne, zdjęcia z drona. Wykorzystywanie komercyjne w zakresie planowania przestrzennego urbanistyki i architektury drona (inspekcje termalne, audyty powykonawcze, inspekcje w branży nieruchomości w zakresie eksploatacji budynków, skalkulowania ryzyka ubezpieczeniowego, itp.)

Doradztwo

Doradztwo w zakresie interpretacji zapisów dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),

Reprezentowanie interesów klienta przed władzami miasta i gminy, w tym wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków/uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,

Pomoc w wyborze terenów pod inwestycje dla klientów indywidualnych

Pomoc w znalezieniu terenów pod lokalizację infrastruktury niezbędnej do pozyskiwania energii
z OZE (m.in. analiza uwarunkowań środowiskowych, prawa lokalnego)

Prowadzenie dyskusji publicznych przy wyłożeniu dokumentów planistycznych (moderujące lub eksperckie)

Projekty

Projekty koncepcyjne zagospodarowania przestrzennego.

Projekty koncepcyjne przyrodniczego zagospodarowania – terenów.

Projekty koncepcyjne urbanistyczne dla samorządów, biur architektonicznych, inwestorów

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oceny aktualności studium uikzp i planów miejscowych

Inwentaryzacje urbanistyczne i architektoniczno- budowlane

Inwentaryzacje przyrodnicze wraz opiniami. Mapowanie zielonej infrastruktury analizy jej fragmentacji

Analizy urbanistyczne z operatami urbanistycznymi

Analizy kompozycyjno-estetyczne.

Analizy dostępności terenów

Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie

Opracowania ruralistyczne – identyfikacja i ocena układów przestrzennych i krajobrazowych

Opinie i analizy do opracowań ekofizjograficznych.

 Opinie i analizy do prognozy oddziaływania na środowisko

 Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

 Analizy zasadności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego

Analizy krajobrazowe i opracowania wspierające zrównoważony rozwój

Analizy lokalnych formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów (dla audytów krajobrazowych)

Analizy do wyznaczenia krajobrazów priorytetowych, szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe do audytów krajobrazowych

Opracowania w zakresie bilansowania terenów na potrzeby SUIKZP

Edukacja

Szkolenia w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, GOZ, partycypacji społecznej – Radni, mieszkańcy, NGO

Warsztaty w szkołach (dotyczy wszystkich poziomów edukacji) wpisane w podstawy programowe
w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki (np. WOS)

Warsztaty w szkołach (dotyczy wszystkich poziomów edukacji) wpisane w podstawy programowe
w zakresie zmian klimatycznych i ich skutków, gospodarki w obiegu zamkniętym,  zielonej i błękitnej infrastruktury i usług ekosystemowych

Warsztaty w szkołach (dotyczy wszystkich poziomów edukacji) wpisane w podstawy programowe
w zakresie partycypacji społecznej

 Jesteśmy profesjonalistami i ustawicznie  poszerzamy wiedzę i rozwijamy swoje umiejętności, obserwując rynek, a także reagując na wszelkie zmiany w ustawach.