Deklaracja dostępności strony Katedry Planowania Przestrzennego Projektownia Urbanistycznego i Ruralistycznego

Katedra Planowania Przestrzennego Projektownia Urbanistycznego i Ruralistycznego A5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Katedry Planowania Przestrzennego Projektownia Urbanistycznego i Ruralistycznego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • Strona nie posiada funkcjonalności związanej z przekazywaniem treści za pomocą automatycznego lektora.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Łysień.
 • E-mail: mariusz.lysien@pk.edu.pl
 • Telefon: 12 628 20 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Katedry Planowania Przestrzennego Projektownia Urbanistycznego i Ruralistycznego
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: rafal.blazy@pk.edu.pl
 • Telefon: 12 628 20 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku  Wydziału Architkektury znajduje się w kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24. Przy wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Wewnątrz budynku znajdują się schody (nie posiadają one specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami) prowadzące na pierwsze pięto, gdzie znajduje się pomieszczenie o numerze 105 w którym swą siedzibę ma Katedra Planowania Przestrzennego Projektownia Urbanistycznego i Ruralistycznego. Możliwe jest także skorzystanie z windy przez osoby niepełnosprawne – dostęp do niej znajduje się po drugiej stronie budynku Wydziału Architektury.

Kolorem czerwonym oznaczono wejście główne do budynku – kolorem zielonym oznaczono windę, która jest dostępna także z zewnątrz budynku.

Mapa dostępności cz1
Grafika: Google Maps (2021)
Mapa dostępności cz2
Grafika: Google Maps (2021)
Mapa dostępności cz3
Grafika: Google Maps (2021)