Cel studiów podyplomowych

Celem Podyplomowych Studiów pn. „Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych” jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, prawnych,
i przestrzennych. Działania wyprowadzające ze stanów kryzysowych odnoszące się do terenów miejskich i wiejskich potrzebują wielokierunkowych, zharmonizowanych czynności. Diagnozowanie i programowanie zmiany w zakresie przeobrażeń w zespołach osiedleńczych wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony istniejących struktur przestrzennych, aktualnych uwarunkowań i możliwości ich przebudowy. Studia pozwolą słuchaczom na zapoznanie się z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, aby osiągnąć pozytywne rezultaty rewitalizacji. Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje do prowadzenia całościowego procesu rewitalizacji we wszystkich fazach, zrozumienie współzależności pomiędzy celami społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, uświadomienie znaczenia nadawania zdegradowanym terenom funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb użytkowników. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia roli polityki przestrzennej w procesie rewitalizacji, związek z działalnością planistyczną, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym, a także wymiar działań przestrzennych dla utrzymania tożsamości miejsca i zapewnienia ładu przestrzennego.

Adresaci studiów podyplomowych
Kandydaci powinni rekrutować się z pośród absolwentów pierwszego i drugiego stopnia uczelni technicznych, uniwersyteckich i zawodowych. Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanej problematyką rewitalizacji w gminach, a także pracujących w urzędach wyższego szczebla, rad gmin, uczestników procesu tworzenia programów rewitalizacji, także wszystkich istniejący i potencjalni interesariusze rewitalizacji . Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę.

Charakterystyka planu studiów
Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru.Studia będą trwały 2 semestry (zimowy i letni) i obejmować będą wykłady, ćwiczenia i seminaria. Zakończone zostaną pracą dyplomową. Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla Studiów Podyplomowych „Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych” absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

Główne bloki tematyczne:

 1. geneza i cele rewitalizacji, przekształcenia struktur przestrzennych w historycznym rozwoju;
 2. przyczyny i procesy degradacji, diagnozowanie stanu kryzysowego;
 3. rewitalizacja środowiska miejskiego- obszary śródmiejskie, zespoły mieszkaniowe. Rewitalizacja terenów poindustrialnych;.
 4. problemy osadnictwa wiejskiego, rewitalizacja w gminach wiejskich;
 5. warunki prowadzenia rewitalizacji: podstawy prawne, partycypacja społeczna, finansowanie i zarzadzanie rewitalizacją;
 6. planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji;
 7. projekty rewitalizacyjne w obszarach ochrony konserwatorskiej;
 8. skutki finansowe rewitalizacji.

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24.

Kierownik Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Koordynator Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: w zależności od naboru słuchaczy, przewidywany termin: październik 2019. Spotkania przewidziane są od października w cyklach co dwa tygodnie.

LIMIT MIEJSC: min. 15 słuchaczy

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: nabór trwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończenie studiów w szkole wyższej;
 • wniesienie opłaty przed rozpoczęciem zajęć ( co najmniej pierwsza rata – 50% kwoty).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgłoszenia
 • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie);
 • 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe);
 • kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Instytutu, pocztą lub na adres e-mail.

KOSZT UCZESTNICTWA: 3660 zł – płatne w całości lub w dwóch ratach.

Nr konta na które trzeba dokonać wpłaty zostanie wysłany każdemu uczestnikowi po otrzymaniu przez koordynatora karty zgłoszenia.

KONTAKT: Koordynator Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 502 399 081 w godz. 10.00-14.00, e-mail: rewitalizacja.pk@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA