1. Cel studiów podyplomowych
Celem Podyplomowych Studiów pn. „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, prawnych, i przestrzennych. Zachodzące obecnie dynamiczne zmiany w zakresie przeobrażeń w miastach wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu ochrony istniejących struktur przestrzennych zapisanych w procesie rewitalizacji jak i nowatorskiego podejścia do przeobrażania struktury tak aby gospodarowanie na terenach zrewitalizowanych dążyło do zrównoważonego rozwoju. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest środowiskowe, planistyczne i ekonomiczne zrewitalizowanie obszaru. Celem jest: wyposażenie słuchaczy w kompetencje do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych z poszanowaniem środowiska w obszarach zurbanizowanych ,uświadomienie słuchaczom potrzeby ożywiania terenów zdegradowanych i nadawania im funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb odbiorców, uznanie obszarów zniszczonych , poeksploatacyjnych ,poprzemysłowych ,powojskowych i pokolejowych za obszar regeneracji systemu gospodarczego w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów w których odpad jest surowcem ,wzrost świadomości słuchaczy w zakresie wykorzystania wszystkich surowców, produktów i odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego co sprzyja oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

2. Adresaci studiów podyplomowych
Kandydaci na studia powinni rekrutować się z pośród absolwentów uczelni technicznych
i uniwersyteckich. Studia podyplomowe w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę. Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma ono pomóc europejskim przedsiębiorstwom
i konsumentom w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony. Do roku 2030 Polska powinna przejść jak pozostałe Państwa członkowskie na tą formę gospodarowania zasobami.

3. Charakterystyka planu studiów :
Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej.
Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru.
Studia będą trwały 2 semestry( zimowy i letni) i obejmować będą 172 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.
Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 30.
Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla Studiów Podyplomowych „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych obejmuje 8 bloków tematycznych:
1. Podstawowe problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
2. Geneza rewitalizacji i filozofia rewitalizacji
3. Zagadnienia ekonomiczne w procesach rewitalizacyjnych.
4. Zagadnienia społeczne w procesach rewitalizacyjnych
5. Problemy prawne
6. Planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji
7. Problemy ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych
8. Zagadnienia przyrodniczo- krajobrazowe w terenach rewitalizowanych.
Efekty kształcenia i treści programowe znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent otrzymuje pogłębione wykształcenie w zakresie rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym i staje się specjalistą w tej dziedzinie.
Studia podyplomowe „Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym” w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego. Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę z zakresu wieloaspektowej rewitalizacji Mają za zadanie przygotować:
• przedstawicieli administracji samorządowej do właściwego nadzorowania procesów rewitalizacji i przechodzenia do gospodarowania w obiegu zamkniętym
• nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć zgodnie z aktualnymi procesami gospodarczymi
i przestrzennymi oraz wymaganymi obowiązującymi normami i prawodawstwem
• działaczy społecznych , przedstawicieli społeczności lokalnej do prowadzenia warsztatów związanych z partycypacją społeczeństwa lokalnego w procedurach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi na ich terenie
• inwestorów i przedstawicieli firm w zakresie świadomego podchodzenia do zadań związanych
z podpisaną przez Polskę w ubiegłym roku deklaracja dążenia do gospodarki w obiegu zamkniętym

Struktura kwalifikacji absolwenta :
Absolwent podyplomowych zdobędzie wiedzę dotyczącą:
• Podstawowych problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
• Rewitalizacji środowiska miejskiego
• Udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji
• Problematyki gospodarki w obiegu zamkniętym
• Innowacyjnych technologii w mieście
• Otoczenia prawnego procesów rewitalizacji
• Ekologii i ochrony środowiska
• Znaczenia i roli planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w procesie rewitalizacji oraz umiejętności w zakresie:
• Identyfikacji problemów ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych
• Transformacji przemysłu i gospodarki odpadami
• Aktualnych procesów wdrażania gospodarki w obiegu zamkniętym
• Znaczenia partycypacji społeczeństwa i udziału samorządu lokalnego w procesie rewitalizacji

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kierownik Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilska
Koordynator Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
2 semestry, 172 godziny. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.( postaramy się aby były zblokowane )
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: w zależności od naboru przewidywany termin marzec 2018
LIMIT MIEJSC: min. 15 słuchaczy
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: nabór trwa
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• ukończenie studiów w szkole wyższej,
• wniesienie opłaty przed rozpoczęciem zajęć r.( co najmniej pierwsza rata – 50% kwoty )
WYMAGANE DOKUMENTY:
• karta zgłoszenia (PDF) (DOC);
• odpis dyplomu ukończenia studiów;
• 2 zdjęcia.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie w siedzibie, pocztą lub na adres e-mail.
KOSZT UCZESTNICTWA: 3400 zł – płatne w całości lub w dwóch ratach
Nr konta na które trzeba dokonać wpłaty zostanie wysłany każdemu uczestnikowi po otrzymaniu przez koordynatora karty zgłoszenia.
KONTAKT: Koordynator Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 605 720 451 w godz. 10.00-14.00, e-mail: rewitalizacja.pk@interia.pl