Cel prowadzenia Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
Celem Podyplomowych Studiów Rewitalizacji jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów ekonomicznych, społecznych, prawnych, przestrzennych i środowiskowych. Zachodzące obecnie dynamiczne zmiany w zakresie przeobrażeń obszarów zdegradowanych wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno
z zakresu odnowy tkanki jak ich ochrony istniejących struktur przestrzennych zapisanych w procesie rewitalizacji oraz planowania przestrzennego. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych oraz otwartych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne ożywienie rewitalizowanego obszaru.
Program studiów spełnia warunek 150 godzin z zakresu problematyki rewitalizacyjnej niezbędnej do pracy na stanowisku specjalisty ds. rewitalizacji. Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria oraz warsztaty projektowe, zakończone egzaminem teoretycznym i pracą dyplomową. Kandydaci na studia Podyplomowe Studia Rewitalizacji powinni rekrutować się z pośród absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich.
Celem studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji jest:
• wyposażenie w kompetencje do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych
w obszarach zurbanizowanych
• uświadomienie potrzeby ożywiania terenów zdegradowanych i nadawania im funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb odbiorców
• uznanie obszarów zniszczonych , poeksploatacyjnych ,poprzemysłowych ,powojskowych
i pokolejowych za wartość
• umiejętność kształtowania procesów przywracania znaczenia centrów miejscowości, ich rehabilitacja oraz aktywizacja obszarów usług i mieszkalnictwa przy współudziale społeczności lokalnej

Charakterystyka planu studiów :
Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej.
Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru.
Studia będą trwały 2 semestry( zimowy i letni) i obejmować będą 172 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.
Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 30.
Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla Studiów Podyplomowych Rewitalizacji absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych obejmuje 8 bloków tematycznych:
1. Podstawowe problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
2. Geneza rewitalizacji i filozofia rewitalizacji
3. Zagadnienia ekonomiczne w procesach rewitalizacyjnych.
4. Zagadnienia społeczne w procesach rewitalizacyjnych
5. Problemy prawne
6. Planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji
7. Problemy ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych
8. Zagadnienia przyrodniczo- krajobrazowe w terenach rewitalizowanych.
Efekty kształcenia i treści programowe znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów.
Sylwetka absolwenta:
Studia podyplomowe Rewitalizacja w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego
Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę z zakresu wieloaspektowej rewitalizacji Mają za zadanie przygotować:
• przedstawicieli administracji samorządowej do właściwego nadzorowania procesów rewitalizacji
• nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć zgodnie z oczekiwaniami w zakresie rewitalizacji wymaganymi obowiązującymi normami i prawodawstwem
• działaczy społecznych , przedstawicieli społeczności lokalnej do prowadzenia warsztatów związanych z partycypacją społeczeństwa lokalnego w procedurach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi na ich terenie
• inwestorów i przedstawicieli firm w zakresie świadomego podchodzenia do zadań rewitalizacyjnych pozyskiwanych w ramach postępowań
Struktura kwalifikacji absolwenta :
Absolwent podyplomowych zdobędzie wiedzę dotyczącą:
• Podstawowych problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych.
• Genezy i filozofii rewitalizacji
• Udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji
• Istotnych aspektów ekonomicznych
• Otoczenia prawnego procesów rewitalizacji
• Znaczenia i roli planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w procesie rewitalizacji oraz umiejętności w zakresie:

• Identyfikacji problemów wyznaczania terenów do rewitalizacji
• Analizy wartości przyrodniczo krajobrazowych rejonu przeznaczonego do rewitalizacji
• Analizy zasobów kulturowych i ich potencjałów w obszarach rewitalizowanych
• Znaczenia partycypacji społeczeństwa i udziału samorządu lokalnego w procesie rewitalizacji
• Korzystania z zasobów informacyjnych gmin
• Rozumienia przepisów prawnych i świadomości otoczenia prawnego procesów rewitalizacji

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kierownik Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilska
Koordynator Podyplomowych Studiów Rewitalizacji
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
2 semestry, 172 godziny. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.( postaramy się aby były zblokowane )
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: w zależności od naboru październik 2017 lub luty 2018
LIMIT MIEJSC: min. 15 słuchaczy
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: nabór trwa
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• ukończenie studiów w szkole wyższej,
• wniesienie opłaty przed rozpoczęciem zajęć r.( co najmniej pierwsza rata – 50% kwoty )
WYMAGANE DOKUMENTY:
• karta zgłoszenia (PDF) (DOC);
• odpis dyplomu ukończenia studiów;
• 2 zdjęcia.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie w siedzibie, pocztą lub na adres e-mail.
KOSZT UCZESTNICTWA: 3300 zł – płatne w całości lub w dwóch ratach
Nr konta na które trzeba dokonać wpłaty zostanie wysłany każdemu uczestnikowi po otrzymaniu przez koordynatora karty zgłoszenia.
KONTAKT: Koordynator Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 605 720 451 w godz. 10.00-14.00, e-mail: rewitalizacja.pk@interia.pl