Wspomnienie o dr inż.  arch. Andrzeju Hrabcu, prof.PK.

Profesor Andrzej Hrabiec urodził się 8 czerwca 1956 roku w Krakowie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, następnie podjął studia podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę dyplomową obronił w 1980 roku. W 1998 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych za pracę pt: „Wpływ współczesnego rozwoju miasta na ekspozycję historycznej sylwety na wybranych miast południowej Polski” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Barbary Bartkowicz.

Prof. Andrzej Hrabiec, po zakończeniu studiów w 1980 roku został zatrudniony, ówcześnie w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Zakładzie Planowania Przestrzennego, który w 1992 roku przekształcony został w Instytut Projektowania Miast i Regionów, a w 2019 roku na Katedrę Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego. Początkowo pracował na stanowisku asystenta naukowo- dydaktyczny, następnie adiunkta, a od 2020 r. profesora PK.

Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się głownie wokół Krakowa i jego przemian strukturalnych w okresie transformacji gospodarczej i społecznej. Szczególnie istotne było opracowanie: Miejsca aktywności społecznej powstające spontanicznie na obszarze Krakowskiego Zespołu Miejskiego oraz Studia mechanizmów powstawania Ośrodków Społecznej Aktywności w mieście prowadzone w latach 1982 – 1990 w zespole kierowanym przez  prof. dr. hab. inż. arch. Stanisława Juchnowicza.

Efektem prac naukowych było kilkanaście wygłoszonych referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Był autorem i współautorem ponad 40 artykułów naukowych .

Pracę naukową łączył z praktyką projektową. Uczestniczył w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa, Kielc, Miroszowa. Dwa lata pracy poświęcił na rewitalizację miast w Libii. W tym okresie, jako członek zespołu projektowego, brał udział w tworzeniu Master Planów dla Sirt, Tawarghaty, Tobruqa, Misuraty.

 Współtworzył Programy i Projekty Rewitalizacji Zatora, Nowego Wiśnicza, Tyczyna, Bochni oraz fragmentów Krakowa. W jego dorobku zawodowym znajdują się projekty urbanistyczne, a także architektoniczne i wnętrzarskie.

Brał udział w konkursach ogólnopolskich architektoniczno-urbanistycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. I nagrody w konkursie na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu po byłym szybie „Kościuszko” KWK Jaworzno (2006 r.);

Szczególną rolę w pracy zawodowej prof. Hrabca odgrywała praca dydaktyczna. Prowadził zajęcia na Wydziale Architektury oraz Międzywydziałowym Kierunku Gospodarka Przestrzenna, a także na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej. Był założycielem Studenckiego Koła Naukowego Polskie Miasteczko. W okresie od 1998 do 2007 roku organizował studenckie wyjazdy naukowe do miast na terenie Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Był niezwykle ceniony i lubiany przez studentów.

Prace dyplomowe i magisterski, których był promotorem lub współpromotorem uzyskiwały liczne nagrody, w tym: nagrodę Prezydenta miasta Tarnowa, nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Krakowskiego Oddziału TUP.

Prof. Andrzej Hrabiec był osobą niezwykle kreatywną. Tworzył obrazy, grafiki, zajmował się fotografią. Jego działalność artystyczna zaowocowała kilkunastoma wystawami plastycznych obrazów olejnych, grafik i akwarel w galeriach Krakowa i Małopolski. Jego autorstwa są witraże w holu głównym Politechniki Krakowskiej.

Był również poetą. Wydał pięć tomów wierszy.

Należał do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiego Klubu Ekologicznego, Stowarzyszenia „Kuźnica”, Związku Plastyków, Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego (STA-L), Związku Literatów Polskich

Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Należą do nich:  Nagroda Rektora PK za podręcznik Estetyka konstrukcji mostowych. Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznakę SARP, Srebrna Odznaka TUP, a także III nagroda (godło Gitiadas) na II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. E. Zegadłowicza.

Dr Andrzej Hrabiec zmarł 20 maja 2023 roku.

Był wybitnym dydaktykiem, nauczycielem wielu pokoleń urbanistów, przyjacielem studentów. Bardzo zaangażowany w pracę zawodową. Niezwykle twórczy, wszechstronnie uzdolniony, z dużą wrażliwością plastyczną i literacką. Uczynny i bezinteresowny. Ceniony przez środowisko uczelniane. Architekt, urbanista, poeta, plastyk, społecznik. Kolega, przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci.