Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne

We wrześniu Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” działające przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z Fundacją „Zawsze Warto” rozpoczęło udział w projekcie zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pt. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Działania projektu mają za zadanie integrację studencko- uczniowską podczas poznawania dziedzictwa kulturowego Karpat. Do współpracy wybrane zostało XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie .Sposobem realizacji projektu są min. : wykłady pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej szereg prezentacji uczniowsko – studenckich oraz wizje lokalne i warsztaty plenerowe. Studenci koła naukowego ,,Młoda Urbanistyka” swoje działania dotyczące projektu rozpoczęli od tygodniowego obozu naukowego w miejscowości Istebna, którego celem było poznanie korzeni dziedzictwa kulturowego górali śląskich. Obóz naukowy oraz warsztaty rozpoczęły się inwentaryzacją zasobów tradycyjnej architektury regionu w postaci fotografii, rysunków oraz obrazów a także zebraniem materiałów umożliwiających przybliżenie kultury i tradycji wołoskiej w Karpatach. Docelowo opracowywane przez studentów materiały posłużą jako element w kreowaniu szlaku kultury wołoskiej. Cały jego przebieg rozciągać się będzie wzdłuż łuku Karpat i ma za zadanie wskazanie śladów wędrówek i osadnictwa wołoskiego. Ważnym aspektem nad którym skupia się koncepcja szlaku jest pokazanie wciąż żywej tradycji pasterskiej. Ten element był również obszarem analiz przestrzennych opracowywanych przez studentów.
Podczas obozu studenci poznali charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego układy wsi, krajobraz kulturowy, „dziedzinę i hale” oraz architekturę sakralną i świecką. Wartościowe doświadczenia posłużą studentom jako kierunek w poszukiwaniu tożsamości architektury w regionie oraz koncepcjom rozwoju przestrzennego „Trójwsi” jak czasem nazywane są Istebna ,Koniaków i Jaworzynka.
Opracowania i inwentaryzacje zasobów architektury regionalnej zostały odniesione
i porównane (dzięki uprzejmości Pracowników Architektury Krajobrazu ) do inwentaryzacji jakie w tym rejonie powstały w latach osiemdziesiątych w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Kolejnym działaniem były wspólne warsztaty studencko – uczniowskie odbyły się 7 października 2015 w Koniakowie w Centrum Pasterskim oraz górze Złoty Groń. Efektem tej współpracy są małe projekty multimedialne których motywem przewodnim było dziedzictwo kulturowe górali śląskich w której uczestniczył Wojewoda wołoski Józef Michałek oraz muzyk i instrumentalista Zbigniew Wałach. Całokształt współpracy daje podstawy do poszerzenia i ugruntowania wiedzy o żywiole karpackim ,jego tożsamości kulturowej oraz pozwala kształtować wśród młodzieży i studentów świadomość rodowodu karpackiej architektury i urbanistyki na obszarach polskich Beskidów.