Wystawa Dyplomów Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Jest to kolejna wystawa przedstawiająca część dorobku dydaktycznego Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przedstawione dyplomy inżynierskie dotyczą istotnych przestrzeni publicznych, o których sposobie zagospodarowania toczą się dyskusje społeczne i wśród fachowców, a więc mogą być przyczynkiem do innego spojrzenia na temat rozwiązań przestrzennych. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta Krakowa za możliwość udostępnienie miejsca wystawowego dla zaprezentowania prac naszych dyplomantów. Mamy nadzieję, że możliwość przedstawienia prac przez młodych wyróżniających się architektów utwierdzi ich w chęci do współpracy z Miastem celem nowatorskiego spojrzenia na problematykę współczesnych przestrzeni Królewskiego Miasta Krakowa.

Dyrektor Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Temat pracyKONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ALEI RÓŻ.

Dyplomantki: Anna Zagórska, Weronika Żuławska, Patrycja Wrona
Promotora: dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, prof. PK
Promotora pomocniczego: dr inż. arch. Piotr Langer
Recenzenta: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Praca dotyczy przebudowy i zagospodarowania Alei Róż – głównej osi kompozycyjnej i kluczowej przestrzeni publicznej w historycznym układzie urbanistycznym Nowej Huty. Została wykonana w zespole trzyosobowym. Część wspólna pracy obejmuje rzetelne, wielopłaszczyznowe analizy stanu istniejącego, z których Autorki wyprowadziły założenia do ogólnej koncepcji zagospodarowania Alei Róż. Druga część pracy to trzy szczegółowe rozwiązania fragmentów tej koncepcji. Dyplomantki umiejętnie wykorzystały potencjał miejsca, czerpiąc z lokalnej tradycji, zachowując oryginalny charakter i estetykę projektowanego terenu. Zaproponowana bogata oferta funkcjonalna została skierowana do różnych grup użytkowników uwzględniając ich możliwości i preferencje. 

Temat pracy: NOWA WESOŁA – UDOSTĘPNIENIA ŚRÓDMIEŚCIA DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dyplomantka:  Anna Lis
Promotora: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK
Recenzenta: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

Jednym z najczęściej dyskutowanych obecnie obszarów jest historyczna dzielnica Wesoła. Dyplomantka podjęła się tego zadania, przyjmując za założenie projektowe, aby służyła ona dla wspólnego dobra mieszkańców Krakowa. Po dyskusjach i analizach opracowała program funkcjonalny, który dotyczył stworzenia nowego centrum kontaktu pomiędzy osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a młodzieżą. Wynikiem tej pracy jest ciekawy projekt, włączający się w nowatorskie rozwiązania architektury proekologicznej. Aranżacja przestrzeni wewnątrz blokowej została zaproponowana w sposób bardzo interesujący wprowadzając wiele nowych, ciekawych funkcji, a szczególnie należy podkreślić ultranowoczesny obiekt wielofunkcyjny (przystosowany z jednej strony do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale również stanowiący forum wymiany myśli międzypokoleniowej), a także zlokalizowanie obiektów sportowych, w tym boisk do Goal Ballu, 5-a-footballu, czy Blind Footballu (w których to konkurencjach jesteśmy w Krakowie na wysokim poziomie sportowym). Praca ta może posłużyć jako przyczynek do dyskusji na temat rozwiązania przestrzennego i funkcjonalnego tego terenu.

Dyplom inżynierski: REWITALIZACJA MIEJC PIĘKNYCH – Obiekt browaru na Krzemionkach Podgórskich

Dyplomantka: Sandra Podyma
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK
Recenzent: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

Jednym z zaniedbanych produktów turystycznych Krakowa są miejsca piękne, przez co z dyplomantką uważamy: tereny, z których rozciągają się widoki na piękną sylwetę historycznego miasta. Przyjmując za założenie, że panoramy miasta mogą stanowić produkt turystyczny, a szczególnie w Krakowie, powinny one być zagospodarowane i udostępnione mieszkańcom oraz turystom. Położenie miasta w kotlinie, tak niekorzystne z punktu widzenia ekologicznego, stanowi równocześnie korzystną sytuację dla odnalezienia i zagospodarowania takich miejsc. Po dyskusji z dyplomatką wybraliśmy jedno z takich miejsc. Samym przedmiotem pracy jest projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kamieniołomu u podnóża ośrodka TV w Podgórzu. Po za zaprojektowaniem miejsca widokowego na szczycie kamieniołomu, a u jego podstawy zaproponowano obiekt o funkcji gastronomicznej (podobnej do CK Browar), co według Autorki projektu mogłoby się przyczynić do stworzenia inwestycji prywatno-publicznej. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Dyplom inżynierski: REWITALIZACJA OBSZARU VILLAGGIO OLIMPIKO W RZYMIE.

Dyplomantka: Magdalena Lewicka
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK
Recenzent: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

Przedmiotem pracy jest projekt urbanistyczny rewitalizacji obszaru Wioski Olimpijskiej w Rzymie, będący rozwinięciem pracy wykonanej przez Autorkę podczas pobytu tamże w ramach programu Erazmus. Poprzez wprowadzenie zróżnicowanych elementów zieleni – zarówno niskiej jak i wysokiej, małej architektury oraz wyposażenia sportowego do użytku nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Obszar o głównie mieszkalnym charakterze zostaje przekształcony w zakresie zagospodarowania terenu, znajdującego się w centralnej części Villaggio Olimpico. Proponowane przez Autorkę zmiany przestrzenne mają pozytywnie wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności, poprzez stworzenie miejsc integracji, a także aktywności sportowych. W ten sposób wykorzystany zostaje bardzo duży potencjał rozwoju opracowywanego obszaru. Zakres funkcjonalny proponowanych działań odpowiada charakterowi zamierzonych kierunków rewitalizacji. Projekt ten może być przyczynkiem do dyskusji nad rozwiązaniem podobnych miejsc w Krakowie (na przykład ulica Blich).

Zapraszam do dyskusji na temat tych prac.
dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK

FINISAŻ WYSTAW DYPLOMÓW

Dnia 14 listopada br o godzinie 16 odbył się finisaż wystawy prac dyplomowych studentów Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa.

Słowo wstępne wygłosił dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK: podkreślając inne podejście dyplomantów do funkcjonowania miasta, nie ograniczone licznymi przepisami prawa budowlanego i innymi. W swoim wystąpieniu przywołał postać prof. Grela, który powiedział: iż miasto dobrze zaprojektowane to takie, w którym zostajemy na dłużej niż planowaliśmy. Prof. podziękował dr inż. arch. Andrzejowi Hrabiec, prof. PK. za zorganizowanie dwóch wystaw, w tym miejscu. A. Hrabiec zaprosił studentki do omówienia swych dyplomów:

Ania Lis: zwróciła uwagę, iż uwzględniła w swym projekcie szczególnie osoby niepełnosprawne, ich potrzeby oraz integrację mieszkańców miasta z tymi osobami. Zaprojektowała ogrody w Wesołej, w których mogłyby dziać się liczne wydarzenia miejskie.

Sandra Podyma: zaprojektowała wyjątkowe miejsce, z którego roztacza się widok na zakole Wisły i całe Stare Miasto. Zagospodarowanie miejsc pięknych jest istotne dla rozwinięcia ruchu turystycznego, a wprowadzenie funkcji społeczno-gospodarczych może przyczynić się do rozwoju miejsc pracy, tak jak, w tym przypadku Krzemionek Podgórskich.

Magdalena Lewicka: Przedmiotem pracy jest projekt urbanistyczny rewitalizacji obszaru Wioski Olimpijskiej w Rzymie, będący rozwinięciem pracy wykonanej przez Autorkę podczas pobytu, tamże w ramach programu Erazmus. Projekt zagospodarowania przestrzeni pod wiaduktem, może być przyczynkiem do dyskusji nad rozwiązaniem podobnych miejsc w Krakowie (na przykład ulica Blich).

Promotorem tych prac dyplomowych był dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK.

Na pierwszej wystawie przedstawiona była jeszcze jedna praca dyplomowa studentek: Anna Zagórska, Weronika Żuławska, Patrycja Wrona, wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Urszuli Nowackiej-Rejzner, prof. PK oraz dr inż. arch. Piotra Langera.

Finisaż swoją osobą zaszczyciła dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, która w rozmowach ze studentami wniosła wiele ciekawych uwag.

Pragniemy jeszcze raz podziękować za użyczenie przestrzeni Holu Kamiennego Urzędu Miasta Krakowa, dając w ten sposób możliwość ukazania naszej pracy dydaktycznej szerokiej publiczności.