Wspomnienie o Profesorze dr hab.  inż.  arch. Zbigniewie Zuziaku.

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak (Fot. Jan Zych)
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak (Fot. Jan Zych)

Prof. Zbigniew Zuziak urodził się 12 września 1944 roku w Krakowie. Po zakończeniu nauki w I Liceum ogólnokształcącym im Nowodworskiego podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę dyplomową obronił w 1968 roku. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1976 roku. Tematem dysertacji były „Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego związane z rozwojem turystyki motorowej (w nawiązaniu do zagospodarowania przestrzennego ziem górskich)” Kolejny etap rozwoju naukowego stanowiła praca habilitacyjna. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na podstawie dorobku naukowego i monografii pt.   „Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej”. Tytuł profesora uzyskał w 2010 roku.

Po ukończeniu studiów zatrudniony został na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Zakładzie Planowania Przestrzennego, kierowanym przez prof. Zbigniewa Wzorka. W 1992, po reorganizacji Wydziału i utworzeniu Instytutu Projektowania Miast i Regionów pracował w Zakładzie Projektowania Miast i Obszarów Śródmiejskich pod kierunkiem prof. Stanisława Juchnowicza. Od 2003 r. objął kierownictwo Zakładu Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego przekształconego w 2010 r. w Katedrę Budowy Miast w 2010 r. Funkcję tę pełnił do 2016 roku. W kolejnych latach kontynuował pracę naukowo- dydaktyczną jako profesor Wyższej Szkoły Technicznej i Profesor Politechniki Rzeszowskiej,

Na dorobek naukowy Profesora Zbigniewa Zuziaka składa się ponad 80 samodzielnych publikacji w czasopismach naukowych – ostatnio prace poświęcone głównie problematyce rewitalizacji śródmieść, podstawom teoretycznym planowania metropolitalnego, instrumentom polityki przestrzennej, negocjowaniu konfliktów w planowaniu przestrzennym oraz marketingowi urbanistycznemu. Ponadto jest autorem i współautorem 4 książek. Brał udział ponad 100 konferencjach krajowych i zagranicznych. Był autorem szeregu recenzji prac naukowych oraz opinii, koreferatów i ekspertyz odnoszących się do opracowań planistycznych – szczególnie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju miast i gmin (między innymi dla miast: Krakowa, Gdyni, Lublina)

Był promotorem 8 prac doktorskich

W ramach pracy dydaktycznej prowadził od 1969 r. zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej a także wykłady na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ponadto wygłosił gościnnie wykłady na uniwersytetach amerykańskich (The Johns Hopkins University Baltimore; Florida Atlantic University; Rutgers University The State University of New Jersey; University of Wisconsin; Florida – Israel Institute, USA), a także na Uniwersytecie w Göteborgu, Wenecji oraz Academia Istropolitana w Bratysławie.

Swoją wiedzę i doświadczeni naukowe wykorzystywał w pełnionych przez siebie funkcjach i zajmowanych stanowiskach. W latach 1984- 1990 był Głównym Architektem m. Krakowa i Głównym Architektem Wojewódzkim w latach 1984-1990, równolegle należąc do Zespołu Generalnego Projektanta dla Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa w latach oraz Zespołu Generalnego Projektanta Planu Regionalnego Krakowa w latach. W latach 1990 do 1993 był doradcą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w 1990 Senior Fellow w The Institute for Policy Studies, The Johns Hopkins University; Baltimore, Md, USA, 1992- 1998 konsultantem i kierownikiem międzynarodowych projektów badawczych w Ośrodku Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 1999-2000 konsultantem do spraw planowania przestrzennego w programie Amerykańskiej Agencji Rozwoju (USAID) – -Local Government Partnership Program (LGPP) – Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego, w latach 1999 – 2000.

W okresie 26. 11. 2002 – 13. 01. 2004 pełnił funkcję Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa odpowiadając za sprawy strategii rozwoju, planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, geodezji, promocji i współpracy międzynarodowej,

Równolegle prowadził, jako współautor prace projektowe, wśród których wymienić należy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, (2003), Legnicy (2002); Cieszyna (2000); Kazimierz Action Plan (Plan działań dla Kazimierza) – plan rewitalizacji Krakowskiego Kazimierza (1994); Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa (1989); Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Kazimierza i Stradomia w Krakowie (1987); Projekt Regionalnego Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego Województwa Krakowskiego.

Brał również udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych m.in. zespołu mieszkaniowo usługowego w Darmstadt, modelowej jednostki rekreacyjnej na Podhalu, Równi Szaflarskiej w Nowym Targu, obszaru strategicznego “Dąbie” w Krakowie, centrum Poznania, fragmentu Północnej Osaki.

Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, SCUPAD (Salzburg Congress for Urban Planning and Development) oraz IUFA JHU (International Urban Fellows’ Association).

Od 1996 r. był ekspertem Międzynarodowej Fundacji Mies’a Van Der Rohe z siedzibą w Barcelonie przyznającej prestiżową nagrodę architektoniczną: Mies Van Der Rohe Award For European Architecture (od 1996r)

Należał do Komisji Obszarów Metropolitalnych przy KPZK PAN; Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk i Członek Komisji Urbanistyki, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.  Od 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału PAN.

Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Są wśród nich nagrody Ministra za Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa oraz Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego i Rewaloryzacji Dzielnicy Kazimierz w Krakowie, Nagrody Rektora PK za działalność dydaktyczną i naukową i nagrody PAN, nagrody i wyróżnienia w konkursach architektoniczno-urbanistycznych organizowanych przez SARP i TUP, a także specjalne wyróżnienie w ramach Nagród w Dziedzinie Planowania Urbanistycznego i Regionalnego Europejskiej Komisji i Europejskiej Rady Urbanistów za międzynarodowy projekt pt. Plan Działań dla Krakowskiego Kazimierza (1994)

Profesor Zbigniew Zuziak zmarł 9 kwietnia 2023 roku.

Był wybitnym naukowcem, specjalistą w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, o wielkim wkładzie w teorię urbanistyki, wizjonerem szukającym odpowiedzi na nurtujące pytania o przyszłość miast. Jego zaangażowanie w problemy przestrzenne wyrażało się w twórczości projektowej. Aktywny zawodowo, kreatywny, o wszechstronnych zainteresowaniach, esteta, miłośnik muzyki i sztuk pięknych. Był cenionym wykładowcą, nauczycielem wielu pokoleń urbanistów

Cześć Jego Pamięci.