Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich za 2021 rok

Foto. J. Zych
Foto. J. Zych

9 grudnia br. o godz. 10.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali Nagrody Rektora za 2021 r. dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym znakomitych osiągnięć. Należycie Państwo do nielicznej, elitarnej grupy pracowników Politechniki, wyróżnionych tegorocznymi nagrodami Rektora. Dziękuję za Państwa pracę na rzecz uczelni – mówił do zebranych rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Wręczenia nagród dokonał wspólnie z prorektorem uczelni dr. hab. inż. Tomaszem Kapeckim, prof. PK.

NAGRODY REKTORA ZA 2021 r.

Wydział Architektury

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury.

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe została przyznana dr hab. inż. arch. Jadwidze Środulskiej-Wielgus, prof. PK i dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi za koncepcję szlaku kultury wołoskiej stanowiącego podstawę opisu wpływu badań nad krajobrazem pasterskim na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat. 

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne została przyznana czterem zespołom:

1. Dr inż. arch. Anna Porębska, dr inż. arch. Daniel Ogrodnik, mgr inż. arch. Maciej Wójtowicz, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK, dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska, dr inż. arch. Miłosz Zieliński, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. Roman Paruch, prof. PK zostali docenieni za przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie architektura i urbanistyka (2017-2021). 

2. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK, dr inż. arch. Jakub Błachut, dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, mgr inż. arch. Jakub Dudek, mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak, dr inż. arch. Rita Łabuz, dr inż. arch. Mariusz Łysień otrzymali Nagrodę Rektora PK za opracowanie i złożenie kilku wniosków grantowych: „Moc w elektromobilności” w ramach programu priorytetowego „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Szkoła przyszłości: modularny i mobilny system Zielonych Klas” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”, „Carpathian health resorts for post-covid rehabilitation” w ramach grantów związanych z działalnością Grupy Wyszehradzkiej – Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants. 

3. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK, mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak, mgr Aneta Nowacka otrzymali Nagrodę Rektora za „Ścieżkę treningu umysłu” w ramach projektu Inkubator Dostępności, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) 

4. Dr inż. arch. Lukas Olma, dr inż. arch. Maciej Skaza, dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, mgr inż. arch. Anna Marek za opracowanie założeń do programu nauczania na kierunku architektura dla I i II stopnia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Źródło: https://www.pk.edu.pl/