Nagroda TUP za magisterską prace dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

Jury konkursu o doroczną nagrodę TUP za magisterską prace dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej przyznało wyróżnienie pracy studenta Tomasza Twaroga pt. Koncepcja Zagospodarowania terenów portowych oraz poprzemysłowych w Sydney – Rozelle Bay” wykonanej pod kierunkiem Prmotora Prof. dr hab. inż.arch. Elżbiety Węcławowicz –Bilskiej oraz współpromntorstwie dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz – Gaber. Praca została wykonana w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WA PK a wyróżniona w kategorii projektowanie urbanistyczne. Praca dyplomowa magisterska poświęcona została problematyce związanej z projektowaniem nowych założeń urbanistycznych, powstających na terenach portowych oraz dzielnicach poprzemysłowych. Założenia projektowe zostały poprzedzone przez studenta wnikliwymi analizami terenu ,uwzględniając uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne pozwalające na prawidłowe wyciągnięcie wniosków będących podstawą do wykonania koncepcji urbanistycznej. Projekt magisterski jest realizacją idei rewitalizacji terenów portowych oraz poprzemysłowych w Sydney- Rozelle Bay, i wskazuje kierunki rozwoju oraz przedstawia wizję miasta zwartego o wielofunkcyjnym charakterze połączonego za pomocą sieci komunikacji miejskiej.