Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kod Miasta”

W dniach 18-19 lutego 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kod Miasta”. Została ona przygotowana przez Katedrę Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Rafała Blazy, prof. PK. Współorganizatorem wydarzenia był Zaporoski Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”. Patronat nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Jego Magnificencja Rektor Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu prof. Wiktor Leonidowicz Greszta oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK. Dodatkowy patronat nad wydarzeniem objął Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk oraz Konsul Polonijny Michał Manaś.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kod Miasta” kontynuuje wieloletnią tradycję, w którą wpisuje się cykl konferencji organizowanych od lat 90. przez Katedrę Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego WA PK. Organizowane w przyszłości konferencje dotyczyły szeroko pojętej idei funkcjonowania i rozwoju miasta – również tematyka bieżącej konferencji dotykała problematyki interdyscyplinarnej i była adresowana do naukowców oraz praktyków zainteresowanych kształtowaniem ładu przestrzennego i pięknem miasta. Poszczególne wystąpienia nawiązywały też do wcześniejszej tematyki organizowanych konferencji pt. „Idea miasta, czas, miejsce, forma – jako wymiana doświadczeń w zakresie współczesnych trendów i rozwiązań dotyczących przestrzeni miejskiej”. Zróżnicowany i multidyscyplinarny program umożliwił wymianę poglądów pokazując różne perspektywy spojrzenia na przestrzeń miejską, w sytuacji obserwowanych zmian w obszarach silnie zurbanizowanych, zagrożeń środowiskowych, zwłaszcza związanych z warunkami aerosanitarnymi i presją inwestycyjną. Istotnym poruszanym aspektem było równoważenie środowiska przestrzenno-funkcjonalnego. Wiele uwagi poświęcono idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom struktur miejskich opartych na wykorzystaniu zasobów odnawialnych. Obowiązujący paradygmat ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, wspieranie rozwoju zrównoważonego przy priorytecie zachowania wysokiej jakości środowiska miejskiego i przestrzeni publicznych ukierunkowywał na działania na rzecz łączenia interdyscyplinarnych badań przestrzeni zurbanizowanej.

W pierwszym dniu panele dyskusyjne były poświęcone przede wszystkim wymianie wiedzy i doświadczeń naukowców, natomiast w drugim dniu przewidziany był również obszerny panel dyskusyjny poświęcony studenckiej działalności naukowej. Kilka prezentacji odnosiło się bezpośrednio do procesu zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych, zarówno na przykładzie miast Polskich jak i Ukraińskich. W kontekście obecnych wydarzeń, niezwykle wymownie brzmią słowa niektórych prelegentów o tym, iż miasto odzwierciedla naszą tradycję i kulturę, a jego rozwój jest elementem naszego życia oraz przekłada się na dziedzictwo pozostawione kolejnym pokoleniom. Warto w tym momencie przytoczyć prezentację dr. inż. arch. Urszuli Nowackiej Rejzner prof. PK, która prezentowała rozwój Nowej Huty oraz naświetliła problem lokowania obiektów kultu religijnego na obszarze tego miasta i „walkę” społeczeństwa o te obiekty. Część prezentacji przedstawiało rozwój obszarów miejskich w kierunku polepszania warunków życia, tworzenia bardziej zrównoważonego rozwoju opartego o większy udział terenów zielonych w miastach.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznana się bliżej z historią i kulturą wybranych miast Ukraińskich zaprezentowaną przez naukowców z Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Zaporoska”. Na konferencji były prezentowane problemy rozwoju m.in. Kijowa, Zaporoża oraz Lwowa. Obecnie widzimy jak mieszkańcy miast Ukraińskich walczą o przetrwanie wymienionych miast. Z wielkim bólem widzimy również jak te miasta są niszczone, jak plany ich rozwoju w niespełna dwa tygodnie legły w gruzach.

W ramach konferencji odbyła się również sesja posterowa związana z zagadnieniami polepszania jakości życia w obszarach miejskich. Ta forma udziału w konferencji była przeznaczona dla młodych naukowców oraz studentów. Przedstawione prace były realizowane we współpracy z dydaktykami prowadzącymi zespoły studenckie, prezentowały zagadnienia ważne z punktu widzenia współczesnego człowieka i jego oczekiwania w stosunku do przestrzeni miasta.

W trakcie konferencji rozstrzygnięto także studencki konkurs odbywający się pod tym samym tytułem, co Konferencja. Uczestnicy konkursu mogli zgłaszać swoje propozycje prac konkursowych w postaci prac graficznych w formie kolażu. Przewodnim celem dydaktycznym konkursu było wykazanie się świadomością wewnętrznych współzależności miasta z człowiekiem i środowiskiem. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami w tworzeniu kompozycji i syntetyzacji zagadnień miejskich. Szereg prac w sposób niezwykle trafny ujęło problematykę współistnienia człowieka, jako jednostki w mieście. Liczne zgłoszenia oraz wyrównany poziom prac sprawił, że wybór najciekawszych kompozycji był niełatwym zadaniem. Komisja konkursowa postanowiła przyznać zdublowane miejsca na podium. Laureatami po stronie Politechniki Krakowskiej zostali: 1. miejsce – Julia Potaczek; 2. miejsce  – Kornel Kluba; 3. miejsce – Paula Mydlarz, po stronie Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu „Politechniki Zaporoskiej” zostali: 1. miejsce Musijczenko Polina (Мусійченко Поліна); 2. miejsce Samojlenko Natalia (Самойленко Наталія ); 3. miejsce Bida Ksenia (Біда Ксенія )

Z uwagi na sytuację pandemiczną, konferencja odbyła się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Uczestnikami konferencji byli naukowcy, praktycy oraz studenci z różnych ośrodków Polski, Ukrainy i Słowenii.

Przykłady konkursowych kolarzy „Kod miasta”.

Autorka: Julia Potaczek (WA PK)
Autorka: Julia Potaczek (WA PK)
Autorka: Musijczenko Polina (ZNU)
Autorka: Musijczenko Polina (ZNU)