Konkurs „KOD MIASTA”

Kraków 06.12.2021

REGULAMIN KONKURSU

„KOD MIASTA”

 

Celem konkursu jest opracowanie graficznego kolażu przedstawiającego tytułowy „Kod Miasta”.  Kod to umowny system znaków i symboli przekazujący informacje w języku danego systemu. W tym przypadku systemem nazwiemy miasto jako ukształtowaną jednostkę posiadającą unikatowe cechy. Przepełnione jest ono symbolami uniwersalnymi, powtarzającymi się w wielu miejscach na świecie, oraz znakami unikatowymi, charakterystycznymi jedynie dla danej lokalizacji.  Każde miasto funkcjonuje w wyjątkowy dla siebie sposób, a jego wewnętrzne zależności i interakcje również wpływają na ogólny całokształt odbioru danej przestrzeni.

Informatyczny kod źródłowy podaje przy pomocy określonego języka instrukcje opisujące operacje, które na otrzymanych danych wykona komputer. Językiem pracy konkursowej będzie autorska grafika, instrukcjami zaś wybrane obrazy czy kształty symbolizujące niewyczerpany katalog miejsc, struktur przestrzennych, uwarunkowań lokalizacyjnych, krajobrazowych, płaszczyzn społecznych i ekonomicznych etc. To na ich podstawie w świadomości odbiorcy, przechowującego w pamięci indywidualny zbiór danych, dokonają się operacje interpretujące stworzony przez autora przekaz.
Uczestnicy posiadają dowolność w interpretacji  tematu konkursu.

 1. Organizatorzy konkursu:
  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
  Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Zhukovs’koho St, 64, Zaporizhzhia, Zaporizhia Oblast, Ukraina, 69063
 2. Patronat honorowy nad konkursem
  Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk
  Dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK.
 3. FORMA KONKURSU I JEGO PODSTAWA PRAWNA

Konkurs jest konkursem artystycznym  studenckimi jednoetapowym, którym uczestnicy przez zgłoszenie się zostają dopuszczeni do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być  wyłącznie studenci.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie nieprzestrzennego (płaskiego) kolażu
  w dowolnej technice i zapisanie go formacie PDF, maksymalna wielkość pliku to 5MB). Praca zapisana powinna być tak aby umożliwiała wydruk w formacie A-3 (tj.297 x 420 mm

Celem dydaktycznym tego konkursu jest wykazanie się świadomością  wewnętrznych współzależności miasta z człowiekiem i środowiskiem. Uczestnik musi wykazać się umiejętnościami w tworzenia kompozycji i syntetyzacji zagadnień miejskich.

Jest to również praktyczny sprawdzian opanowania warsztatu tworzenia odpowiedniej kompozycji, przynależnego zawodom uznanym powszechnie za artystyczne.

 1. Akcent pracy należy położyć na wskazanie cech charakteryzujących  kodowanie miasta w różnych jego płaszczyznach (społecznej/ekonomicznej/struktur przestrzennych/uwarunkowań lokalizacyjnych/krajobrazowych)
 2. Celem merytorycznym konkursu jest stworzenie dzieła o wysokich walorach artystycznych niosącego odpowiedz jaki jest lub czym jest KOD Miasta

 

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU
  1. Uczestnicy konkursu powinni dostosować się do ogólnie sformułowanych wytycznych programowych.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
  3. Prace mogą być wykonane w technice zarówno cyfrowej jak i analogowej (następnie zeskanowane/sfotografowane).
  4. Założenia koncepcyjne należy uzasadnić i opisać. (Opis powinien się składać z co najmniej trzech zdań do każdej pracy)
  5. Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania.
  6. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 

 1. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ PREZENTACJA PRACY KONKURSOWEJ
  1. Zakres rzeczowy opracowania powinien dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie Konkursu.

 

 1. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne o ile spełniają poniższe wymogi:

 1. Są studentami Politechniki Krakowskiej lub Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu
 2. Uczestnicy, którzy nie spełniają określonych powyżej wymagań podlegają wykluczeniu.
 3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKOW KONKURSU
 4. Prace konkursowe należy złożyć/ przesłać wiadomością elektroniczną na adres e-mail kodmiasta@gmail.com
 5. Składanie prac konkursowych zdalnie na adres mailowy do 15 lutego 2022r. do godz.12.00
 6. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona Sąd Konkursowy

Członkowie Sądu Konkursowego :

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, Prof. PK.

Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska Wielgus, Prof. PK.

Dr inż. arch.  Jakub Błachut

Dr inż. arch. Mariusz Łysień

Dr hab. prof. Ryzhova Iryna

Dr doc Zacharova Swietłana

Dr doc Olga Pawliuk

Dr doc Wera Sawczenko

 

 1. TERMINARZ KONKURSU:

Składanie prac konkursowych do 15 lutego  2022  do godz.12.00

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 18.02.2022 poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Katedry Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Politechniki Krakowskiej: www.a5.pk.edu.pl

Wystawa prac konkursowych odbędzie się w wyznaczonym później terminie Uwaga: O wszelkich zmianach podanych powyżej terminów, które mogłyby wystąpić wyłącznie z uwagi na prawidłowe rozstrzygnięcie Konkursu – Uczestnicy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

 1. Organizatorom Konkursu przysługuje prawo prezentacji prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, jak również ich publikacji oraz rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie i udostępnianie w mediach i środkach masowego przekazu, w tym – sieci internetowej
 2. Wszyscy autorzy zgłaszający prace konkursową wyrażają tym samym zgodę organizatorom Konkursu na korzystanie z prac konkursowych, na wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji.
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorom przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych powyżej.
 4. Organizator Konkursu odrzuca prace konkursowe niezgodne z Regulaminem oraz odbiegające od tematu Konkursu.
 5. Wszystkie prawa osobiste pozostają własnością Uczestnika Konkursu.

 

 DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Krakowska (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania Państwa danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do konkursu dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie odwołana, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje przekazane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej – w tym dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. Informacje o Uczestniku mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Politechniką Krakowską w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Dane te mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa lub hosting internetowy, które realizują konkretne zadania na rzecz i w imieniu Politechniki Krakowskiej, a także upoważnionym organom publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych przepisami prawa. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Politechnikę Krakowską dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit b RODO. Przez okres przetwarzania danych, każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z Konkursem Organizator lub wskazany przez niego podmiot może organizować imprezy i wydarzenia (np. uroczystość rozdania nagród), które mogą być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i video. Materiały te, zawierające wizerunek Uczestników Konkursu oraz innych zaproszonych gości mogą być przetwarzane nieodpłatnie w celach statutowych, w celu promocji architektury i działalności Politechniki Krakowskiej. Zdjęcia i filmy mogą być publikowane w Internecie, na stronach i w mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej.