OPŁATY / FEES

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
numer konta/account numer: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
tytuł wpłaty/payment title: Konferencja Aglomeracje

100 zł
Udział w konferencji / referat bez publikacji w czasopiśmie
Participation in the conference / a paper without article’s publication

300 zł
Udział w konferencji /wygłoszenie referatu oraz publikacja artykułu w czasopiśmie PUA (20 pkt MEiN)/
Participation in the conference/  a paper with article’s publication in the PUA journal

FREE
Udział w konferencji / komunikat lub poster (tylko studenci i doktoranci Szkół Doktorskich)
Participation in the conference / a short statement or a poster (only students and doctoral students)

200 zł
Udział w konferencji – komunikat / poster z publikacją artykułu w czasopiśmie PUA – (tylko studenci i doktoranci Szkół Doktorskich)
Participation in the conference – short statement / poster with an article’s publication in the PUA journal (only students and doctoral students)


TERMINARZ / SCHEDULE

Termin nadsyłania zgłoszeń/ Deadline for applications
6.02.2023

Termin wnoszenia opłaty / Deadline for payment of fee
10.02.2023

Termin nadsyłania posterów / Deadline for submitting posters
24.02.2023

Termin konferencji / Conference date:
2 – 4.03.2023

Termin nadsyłania artykułów do czasopisma PUA / Deadline for submitting articles to the  PUA journals:
30. 03.2023


POSTERY I ARTYKUŁY / POSTERS & ARTICLES

Postery i artykuły prosimy przesyłać na adres konferencji: /
Please send posters and articles to the conference e-mail: aglomeracje@pk.edu.pl

Artykuły do PUA prosimy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą. /
Please prepare articles for PUA in accordance with the publishing instructions.