PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Współczesny gwałtowny rozwój miast objawia się między innymi postępującą suburbanizacją oraz pojawieniem się aktywności i zachowań miejskich w regionach wiejskich. Zauważa się rozwój funkcji charakterystycznych dla miast w terenach o tradycyjnie dominującej funkcji rolniczej. Równolegle następuje wypieranie tradycyjnej przestrzeni wiejskiej przez formy typowe dla obszarów podmiejskich i miejskich. Problem ten dotyka szczególnie obszarów funkcjonalnych dużych miast.

Wymienione zjawiska rodzą szereg pytań dotyczących wpływu żywiołowej urbanizacji na:

 • ochronę wartości przyrodniczych,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • utrzymanie tradycyjnego charakteru krajobrazu otwartego obrzeża miast i sąsiadujących wsi,
 • formowanie granic aglomeracji miasta i zasięgu jego oddziaływania,
 • możliwości rozwoju funkcji metropolitalnych oraz obsługi mieszkańców na terenach tradycyjnie rolnych,
 • możliwości i zasad sterowania zmianami struktury.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń odnośnie planowania i sterowania rozwojem obszarów aglomeracji szczególnie narażonych na presję inwestycyjną. Przekształcenia tych terenów wiążą się potrzebą ochrony, zachowania i wyeksponowania ich dotychczasowych wartości przyrodniczo – kulturowych oraz wdrażania rozwiązań odpowiadających na wyzwania klimatyczne i cyfrowe. Ważnym odniesieniem tych rozważań jest troska o ład przestrzenny oraz poprawę warunków, komfortu i jakości życia mieszkańców, także w kontekście przewidywanej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce.

   OSIE TEMATYCZNE KONFERENCJI

 1. Zmiany i zagrożenia społeczne związane ze współczesną suburbanizacją;
 2. Możliwości zwiększenia ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych terenów podlegających przekształceniom;
 3. Zmiany funkcjonalne i przestrzenne;
 4. Rozwiązania proekologiczne, energooszczędne i inteligentne;
 5. Metody planowania i sterowania przekształceniami struktury aglomeracji.

Tak zarysowaną tematykę konferencji chcielibyśmy rozważyć z różnych punktów widzenia, zakładając iż interdyscyplinarna wymiana poglądów pozwala kształtować nowe spojrzenia i wypracować najbardziej innowacyjne podejście. Z tego względu na konferencję zapraszamy szerokie grono naukowców, specjalistów, samorządowców oraz wszystkich zainteresowanych kształtowaniem i jakością przestrzeni miast, a także ich obszarów funkcjonalnych.

Zaproszenie kierujemy również do doktorantów Szkół Doktorskich i studentów kierunków Architektura, Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna, dla których przewidujemy sesję posterową oraz możliwość wygłoszenia krótkich komunikatów.