Grant pn. „LIFE Green-Go! Carpathians”

Na zaproszenie Centrum UNEP/GRID-Warszawa INSTYTUT PROJEKTOWANIA MIAST I REGIONÓW  działający na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uczestniczy w Grancie pn. „LIFE Green-Go! Carpathians. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”  realizowanym przez UNEP/GRID- Warszawa/in Partnership with UN Enviroment  i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany jest pod patronatem Marszałków Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego we współpracy z Sekretariatem Konwencji Karpackiej w Wiedniu. Okres realizacji realizacji projektu z uczestnictwem instytutu to lata 2018-2019, gdzie w ramach działań naukowych i dydaktycznych włączyliśmy się aktywnie w mapowanie zielone infrastruktury i działania edukacyjne związane z pojmowaniem przez społeczności lokalne usług ekosystemowych.

 Osobą do kontaktów z ramienia Instytutu Projektowania Miast i  Regionów WAPK  oraz opieki merytorycznej nad studentami uczestniczącymi w działaniach projektowych była dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber oraz dr inż. arch. Piotr Langer pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz – Bilskiej  a następnie dr hab. inż. arch. Rafała Blazy Prof.PK

 Studenci z Międzywydziałowego Kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz z kierunku Architekta i Urbanistyka uczestniczyli w szkoleniach z zakresu mapowania zielonej infrastruktury .Studenci zaangażowani w Projekt :

Urszula Ryz
Monika Zawadzka
Magdalena Węgrzyn
Joanna Wdaniec,

Małgorzata Mrugała,

Alicja Hrehorowicz –Nowak,

Magdalena Śliwińska

Umiejętność mapowania zielonych struktur i świadomość konieczności zapobiegania ich fragmentacji jest elementem wyksztalcenia w zakresie urbanistyki,planowania i gospodarowania przestrzenią. Celem projektu Life Green-Go! Carpathians jest inicjowanie oraz wspieranie w lokalnym wymiarze współpracy na rzecz partycypacyjnego kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000. Zadaniu temu służyć będzie upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury, upowszechnianie dobrych praktyk partycypacyjnego zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej oraz promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych i narzędzi geoinformacyjnych przydatnych w zarządzaniu przestrzenią na cennych przyrodniczo obszarach.